Vízia školy

Škola preferujúca rovnosť šancí, škola, v ktorej každý žiak môže  byť lepším a zodpovedný  za svoj rozvoj.

 

Hodnoty školy

Máme ideály, v ktoré veríme, podľa ktorých sa správame a v duchu ktorých konáme.

 

Hlavné črty kultúry školy

D - dialóg, diskusia

E - efektivita, emócionálna podpora

L - líderstvo, lojalita

F - flexibilita, funkčnosť

I - iniciatíva, inovácia

N - nápaditosť, nachádzanie riešení

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 1.6.2020

Informácie o  organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v ZŠ nájdete tu :Organizácia-apodmienky,-1.6.2020.docx (48125)

 
 
 
 

Oznam pre rodičov žiakov 1. až 5.ročníka

Záväznú prihlášku na dobrovoľné vzdelávanie v ZŠ pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020 môžete stiahnuť tu :otvorenie-zs-1.6.2020.docx (16991)

 

 

Vážení rodičia, prosím venujte pozornosť týmto informáciám !

 Na základe vyhlásenia vlády SR budú môcť žiaci základnej školy opäť využívať možnosť stravovania sa v školskej jedálni. Týka sa to žiakov 1.-5. ročníka. Žiaci 6.-9. ročníka môžu využívať túto možnosť s nasledovnými podmienkami : Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajná školská jedáleň, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi. Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania prísnych hygienických podmienok. Ide napríklad o prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov a rešpektovania minimálneho kontaktu. Personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice. Prosím preto rodičov, aby svoj záujem o stravu pre deti, ktoré nebudú navštevovať ZŠ potvrdili najneskôr do 27.5.2020 telefonicky na tel.č: 0474831049 , alebo na e mail : sjpolna@gonet.sk. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte školskú jedáleň.

 

OZNAM !

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia §-u 3, ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

 

Hymna školy

Škola naša, škola milá,

veľa si nás naučila.

Čítať, písať, počítať,

každý z nás má niečo rád.

 

Riaditeľku dobrú máme,

za nič si ju my nedáme.

Naša škola základná,

to je moje dé-en-á.

 

Predmetov sa nebojíme,

hravo sa ich naučíme.

Učitelia sú tu príma,

každý niečo naučí ma.

 

Krúžkov je tu veru dosť,

veď ich máme pre radosť.

Keď sa povie Poľná jedna,

vždy pri srdci zahreje ma.

Program ALF

Naša škola zakúpila zábavný a interaktívny program ALF, pomocou ktorého sa žiaci jednoducho a efektívne testujú zo všetkých vyučovacích predmetov.

Link pre prihlásenie sa do online testovania: https://www.interactivetests.net/olt/www/sk/student/login?sid=3314

 

 

Čo by ste zlepšili na našej škole?

hacvhkuztltq

Dátum: 03.05.2020 | Vložil: vkhsoidp

viagra dla pa i inne suple od ywki https://genviagraget.com/ - pfizer discount card viagra compare price of viagra cialis and levitra

ecgjefuxcjzs

Dátum: 29.04.2020 | Vložil: povcdptt

to buy viagra in canada https://menviagraget.com - buy generic viagra canada online precio del viagra en farmacias colombia [url=https://menviagraget.com]buy viagra online without prescription[/url] any medicine better than viagra

onmyvgxxugpr

Dátum: 25.02.2020 | Vložil: akxspiji

cialis 20mg online kaufen [url=https://usabuyou.com/#]cialis 5 mg[/url] cialis generic date

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Dátum: 31.05.2018 | Vložil: AlbertsaH

The prostate related is central to the section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is situated just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is among the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all kinds of prostate infection. It is brought on by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition connected with a particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be caused by trauma towards the urinary tract or by infections received from the rest in the body. A patient may feel testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal with the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to determine the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some from the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for health and wellness and it will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies advise that several ejaculations a week will prevent cancer of prostate.

3. Eat steak moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef weekly will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to adopt to ensure a healthy prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you ought to select prostate examination at least once a year.

Pridať nový príspevok