Ochrana osobných údajov

 

Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov), určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

 

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.