Vedenie

RIADITEĽ ŠKOLY:

                             Mgr. Renata Mináriková

                                                           

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY:

                             RNDr. Slávka Filická

                                                                       

Pedagogickí zamestnanci

Funkcia

Aprobácia

Mgr. Renata Mináriková

riaditeľka základnej školy

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

RNDr. Slávka Filická

zástupkyňa riaditeľky školy

BIO – CHEM

Mgr. Erika Svitková

triedna učiteľka 1. A

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mgr. Martina Buková

triedna učiteľka 1. B

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mgr. Anna Šlauková

triedna učiteľka 2. A

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mgr. Monika Pálová

triedna učiteľka 3.A

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mgr. Oľga Györgyová

triedna učiteľka 3.B

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Mgr. Tatiana Longauerová

triedna učiteľka 4. A

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

PaedDr. Lucia Nováková

triedna učiteľka 5. A

NEJ

Mgr. Veronika Tóthová

triedna učiteľka 6. A

SJL – DEJ

Mgr. Mária Budaiová

triedna učiteľka 7. A

TECH- BIO

Mgr. Klaudia Vajová

triedna učiteľka 8. A

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, TŠV

Mgr. Marek Sikula

triedny učiteľ 9. A

SJL – TŠV

Mgr. Katarína Fónodová

výchovná poradkyňa

ANJ – DEJ

Mgr. Jarmila Adamovová

učiteľka

FYZ – ZPRV

Katarína Spryňová

vychovávateľka

Vychovávateľstvo

Gabriela Jóriová

vychovávateľka

Vychovávateľstvo

Nikoleta Danková

asistent učiteľa

 

Mgr. Michal Meliško

učiteľ – evanjelického náboženstva

 

Mgr. Dušan Rončák

učiteľ – katolíckeho náboženstva

 

Lucia Mazúchová

asistent učiteľa

 

Mgr. Zlata Beclerová asistent učiteľa  

 

Metodické orgány školy

Metodické združenie  - ved. Mgr. Monika Pálová

 Predmetová komisia slovenského jazyka a cudzích jazykov - ved. Mgr. Veronika Tóthová
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov  - ved. Mgr. Jarmila Adamovová
 Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov - ved. Mgr. Mária Budaiová

Predmetová komisia výchovných predmetov - ved. Mgr. Klaudia Vajová

Koordinátori a poverené osoby

Mgr. Katarína Fónodová   výchovná poradkyňa
Mgr. Mária Budaiová koordinátor pre environmentálnu výchovu pre 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Klaudia Vajová koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
PaedDr. Lucia Nováková  koordinátorka drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov
Mgr. Oľga Györgyová poverená písaním školskej kroniky
Mgr. Anna Šlauková Klub mladých čitateľov - objednávanie kníh z KMČ
Mgr. Renata Mináriková  školské časopisy (objednávka)

 

Zamestnanci školy

Ekonómka:                                         Zuzana Cielová

 

Administratívna zamestnankyňa:        Blažena Schallerová

 

Školník:                                              Igor Kladivík

 

Kuchárky:                                           Tunde Illešová – vedúca ŠJ

                                                          Justína Bérešová

                                                          Anna Longajová – hlavná kuchárka

           Lívia Szíkorová

           Anna Rebrošová

           Anna Furáková

           Iveta Janštová

          Ľubica Miháliková

                           

Upratovačky:                                     Renáta Debnárová (triedy 1. st.)

                                                         Mariana Kováčová (triedy 2. st.)

                                                          Henrieta Drozdová (kancelárie)