Vedenie

RIADITEĽ ŠKOLY:

                             Mgr. Renata Mináriková

                                                           

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY:

                             RNDr. Slávka Filická

                                                                       

Pedagogickí zamestnanci

Funkcia

Mgr. Renata Mináriková

riaditeľka základnej školy

RNDr. Slávka Filická

zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Tatiana Longauerová

triedna učiteľka 1.A

Mgr. Erika Svitková

triedna učiteľka 2.A

Mgr. Martina Buková

triedna učiteľka 2.B

Mgr. Anna Šlauková

triedna učiteľka 3.A

Mgr. Monika Pálová

triedna učiteľka 4.A

Mgr. Oľga Györgyová

triedna učiteľka 4.B

Mgr. Mária Budaiová

triedna učiteľka 5.A

PaedDr. Lucia Nováková

triedna učiteľka 6 A

Mgr. Veronika Tóthová

triedna učiteľka 7.A

Ing. Miroslav Šebo

triedny učiteľ 8. A

Mgr. Klaudia Vajová

triedna učiteľka 9.A

Mgr. Marek Sikula

učiteľ

Mgr. Katarína Fónodová

učiteľka, výchovná poradkyňa

Mgr. Jarmila Adamovová

učiteľka

Katarína Spryňová

vychovávateľka

Gabriela Jóriová

vychovávateľka

Nikoleta Danková

asistent učiteľa

Mgr. Michal Meliško

učiteľ – evanjelického náboženstva

Mgr. Dušan Rončák

učiteľ – katolíckeho náboženstva

Lucia Mazúchová

asistent učiteľa

Mgr. Zlata Beclerová

asistent učiteľa

Mgr. Martina Červočová 

asistent učiteľa

Mgr. Martin Kováč

asistent učiteľa

Simona Kováčová

asistent učiteľa

 

 


Metodické orgány školy

Metodické združenie  - ved. Mgr. Monika Pálová

 Predmetová komisia slovenského jazyka a cudzích jazykov - ved. Mgr. Veronika Tóthová
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov  - ved. Mgr. Jarmila Adamovová
 Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov - ved. Mgr. Mária Budaiová

Predmetová komisia výchovných predmetov - ved. Mgr. Marek Sikula

Koordinátori a poverené osoby

Mgr. Katarína Fónodová   výchovná poradkyňa
Mgr. Mária Budaiová koordinátor pre environmentálnu výchovu pre 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Klaudia Vajová koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
PaedDr. Lucia Nováková  koordinátorka drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov
Mgr. Oľga Györgyová poverená písaním školskej kroniky
Mgr. Anna Šlauková Klub mladých čitateľov - objednávanie kníh z KMČ
Mgr. Renata Mináriková  školské časopisy (objednávka)

 

Zamestnanci školy

Ekonómka:                                         Zuzana Cielová

 

Administratívna zamestnankyňa:        Blažena Schallerová

 

Školník:                                              Igor Kladivík

 

Kuchárky:                                           Tunde Illešová – vedúca ŠJ

                                                          Justína Bérešová

                                                          Anna Longajová – hlavná kuchárka

           Lívia Szíkorová

           Anna Rebrošová

           Anna Furáková

           Iveta Janštová

          Ľubica Miháliková

                           

Upratovačky:                                     Renáta Debnárová (triedy 1. st.)

                                                         Mariana Kováčová (triedy 2. st.)

                                                          Henrieta Drozdová (kancelárie)

 

 

asistent učiteľa