Všeobecná charakteristika školy

Základná škola, Ul. Poľná 1,Veľký Krtíš je plnoorganizovaná základná škola s 1.-9. ročníkom.
Budova školy je umiestnená v časti mesta Stred II. V jej blízkosti je Stredná odborná škola,
autobusové nástupište Stred II, obchodné centrum Billa.
V budove školy, ktorej správcom je ZŠ, Ul. Poľná 1,Veľký Krtíš sa nachádza ešte organizácia Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši.
Základnú školu navštevujú žiaci z mesta Veľký Krtíš. Do základnej školy ale dochádzajú aj žiaci z obcí: Horné a Dolné Strháre, Stredné a Dolné Plachtince, Modrý Kameň, Veľké Zlievce, Pôtor, Obeckov, Nová Ves, Sklabiná ...

Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

V základnej škole sa vyučuje v 9 bežných učebniach a v 8 odborných učebniach.
Škola má vo svojom komplexe zrekonštruovanú telocvičňu, malú zrkadlovú telocvičňu so šatňami a sociálnymi zariadeniami pre chlapcov a dievčatá.
V budove školy je zriadená žiacka a učiteľská knižnica.
V školskom areáli sa nachádza ihrisko a doskočište.
Počet sociálnych zariadení zodpovedá  pre daný počet žiakov a zamestnancov.
Do komplexu základnej školy patrí školská jedáleň a školský klub detí.
Škola má bezbariérový vstup.

V školskom roku 2017-2018
navštevuje ZŠ spolu 226 žiakov z toho         I. stupeň        100  žiakov

                                                              II. stupeň         126 žiakov

Školský vzdelávací program

PROGRAM ŠKOLY.doc (406 kB)

Školský poriadok

Školský poriadok 2016_2017.docx (40691)

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2015_2016.docx (694 kB)

Podklady do správy 2015-2016.doc (45 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014-2015.pdf (2169363)

Naši užívatelia

Naša stránka je venovaná predovšetkým verejnosti, ktorá sa chce oboznámiť s našou školou. Cieľovými užívateľmi sú rodičia, ktorí sa prostredníctvom stránky môžu informovať o aktivitách v škole, prečítať si o úspechoch svojich detí. V neposlednom rade dúfame, že návštevníkmi budú aj žiaci našej školy. Veríme, že stránka sa bude všetkým páčiť a všetci sa budú vracať, aby sa dočítali, čo má škola nové.